qzgx.net
当前位置:首页 >> 千什么万什么的成语 >>

千什么万什么的成语

千兵万马、千思万虑、千难万难、千秋万古、千红万紫、千愁万绪、千回万转、千村万落、 千刀万剁、千仓万箱、千生万劫、千形万状、千方万计、千端万绪、千条万绪、千差万错、 千变万状、千依万顺、千言万说、千难万苦、千生万死、千龄万代、千头万序、千愁万恨、 千推万阻、千条万缕;

千言万语,千辛万苦,千丝万缕,千变万化,千家万户,千差万别,千军万马,千呼万唤.

千条万端 千真万确 千丝万缕 千条万绪 千村万落 千差万错 千军万马 千峰万壑 千端万绪 千状万态 千头万绪 千生万死 千依万顺 千恩万谢 千仓万箱 千难万苦 千乘万骑 千头万序 千变万状 千思万虑 千红万紫 千了万当 千水万山 千兵万马 千刀万剐 千变万轸 千语万言 千愁万绪 千生万劫 千变万化 千龄万代 千方万计 千秋万世 千叮万嘱 千态万状 千言万语 千难万险 千回万转 千山万壑 千推万阻 千条万缕 千差万别

千变万化 千刀万剐 千山万水 千秋万代 千头万绪 千言万语 千呼万唤 千变万状 千变万轸 千差万别 千差万错 千愁万恨 千村万落 千乘万骑 千难万难 千秋万古 千丝万缕 千辛万苦 千真万确 千军万马 千思万虑、 千思万想 、千岁鹤归 、 千条万端 、

成千上万 形容数量很多. 千千万万 形容为数极多. 盈千累万 形容数量非常多. 成千成万 形容数量极多. 成千累万 形容数量极多. 成千论万 犹言成千成万.形容数量极多. 论千论万 指成千上万,数量极多. 无千待万 指不计其数;极多.同“无千无万”. 无千无万 指不计其数;极多. 人千人万 形容人多. 说千道万 道:说.指各种各样的说法.后用来形容话说的很多.亦作“说一千道一万”. 说千说万 说了许许多多的话. 逾千越万 指数字超过千或万.极言其多.

千言万语,千山万水,千秋万代,千刀万剐

千军万马、千言万语、千丝万缕、千山万水、千变万化、千头万绪、千真万确、千刀万剐、千呼万唤、千辛万苦、千秋万代、千岩万壑、千山万壑、千家万户、千沟万壑、千恩万谢、千门万户、千差万别、千千万万、千秋万岁、千叮万嘱、千难万险、千姿万态、千秋万世、千态万状、千条万端、千思万想、千汇万状、千乘万骑、千兵万马

千恩万谢 千头万绪 千变万化 千山万水 千丝万缕 千军万马 千山万壑 千辛万苦 千言万语 千真万确 千家万户 千门万户 千差万别 千呼万唤 千千万万 千姿万态 千岩万壑 千沟万壑 千秋万代 千兵万马 千思万想 千态万状 千愁万绪 千村万落 千了万当 千难万险 千变万状 千刀万剐 千叮万嘱 千难万苦 一天一地 上天入地 乌天黑地 九天九地 云天雾地 倚天拔地 充天塞地 冤天屈地 冰天雪地 刁天决地 参天两地 参天贰地 号天扣地 吁天呼地 呼天叩地 呼天叫地 呼天号地 呼天吁地 呼天唤地 呼天抢地

千军万马

千变万化、千变万轸、千变万状、千兵万马、千仓万箱 千差万别、千差万错、千乘万骑、千愁万恨、千愁万绪 千村万落、千刀万剁、千刀万剐、千叮万嘱、千端万绪 千恩万谢、千方万计、千峰万壑、千沟万壑、千红万紫 千呼万唤、千回万转、千汇万状、千家万户、千军万马 千了万当、千龄万代、千门万户、千难万苦、千难万难 千难万险、千千万万、千秋万代、千秋万古、千秋万世 千秋万岁、千山万壑、千山万水、千生万劫、千生万死 千水万山、千丝万缕、千思万虑、千思万想、千态万状 千条万端、千条万缕、千条万绪、千头万序、千头万绪 千推万阻、千辛万苦、千形万状、千绪万端、千言万说 千言万语、千岩万壑、千依万顺、千语万言、千章万句 千真万确、千状万端、千状万态、千姿万态

wlbx.net | clwn.net | qimiaodingzhi.net | xcxd.net | skcj.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qzgx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com